درباره من

من یک نویسنده ام . از یک جایی به بعد تصمیم گرفتم نوشته هامو منتشر کنم .در رشته ی شهرسازی تحصیل کردم اما ساختن یک شهر هیچگاه رئیای من نبوده و نیست.انتخاب این رشته برمیگردد به دوران دبیرستان که گمان میکردم استعدادی در معمار شدن دارم . ولی انتزاعات ذهنیم را نمیشد با خط کش و میلیمتر اندازه گرفت . انگارچهارچوب خاصی نداشتند .تا اینکه به علاقه ی پیشینم یعنی نویسندگی برگشتم . بی شک این بهترین انتخاب بود .من شیفته ی کلماتم . آنها همیشه در سرم جریان دارند تا زمانی که جایی آوار شوند .بخشی از من در تاریکی به سر میبرد . که نورهای تابیده بر زندگیم را مدیون این تاریکی ها هستم . هرزمان شجاعتش را داشتم از آنها خواهم نوشت .