داستانک
داستانک

قاب عکس

دیگر نمیتوانست بخندد ، آن هم شبیه لبخندی که درقاب عکس نقش بسته بود. هرچقدر تقلا میکرد تلخ تر میشد ، انگار وصله ای بر

ادامه مطلب »